ARQUITECTURADescripció


Intercanvi d’idees amb el possible client, per tal de captar les seva idea, les necessitats, el pressupost del que disposa i el resultat que vol obtenir. A partir d’aqui es comença a treballar amb un avant-projecte, i si la idea encaixa, posterirment seguir amb un projecte bàsic i executiu.

La redacció del projecte pot ser d’edificis de qualsevol ús, majoritàriament d’habitatges, ja sigui de nova planta o bé d’una rehabilitació en la qual s’hi vegi afectada l’estructura de l’edifici existent o la superfície d’aquest.

Serveis


  1. Cèdules d’Habitabilitat
  2. Avant-projectes
  3. Projectes Bàsics i Executius
  4. Projectes de Direccions d’Obra
  5. Taxacions